افزایش ۱۳۷ درصدی برداشت گندم در شهرستان فیروزه

افزایش ۱۳۷ درصدی برداشت گندم در شهرستان فیروزه

برداشت گندم در شهرستان فیروزه ۱۳۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرجهاد کشاورزی فیروزه گفت: تحویل گندم مازاد برنیاز کشاورزان به سیلو درسال جاری به ۷ هفت هزارافزایش ۱۳۷ درصدی برداشت گندم در شهرستان فیروزه تن رسید.

مدیر جهادکشاورزی افزود: تغذیه مناسب مزارع، استفاده از بذوراصلاح شده، توسعه ابیاری قطره‌ای با (نوارتیپ)، شرایط مناسبی رابرای تولید فراهم کرده است.
حسن کلیدری افزود: انواع کود‌های شیمیایی درشهرستان فیروزه موجوداست وکشاورزان انواع کود‌های فسفاته وپتاسه را قبل ازکشت استفاده کنند.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*