اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران                                                  اعضاء هیئت مدیره انجمن  آردسازان ایران

1-سيد محمد رضا مرتضوي – رئیس هیئت مدیره                                1-   سيد محمدرضا مرتضوي-رئيس هيئت مدير

2-بهرامعلی منصوبی – نایب رئیس هیئت مدیره                                      2-   بهزاد معمارزاده-نايب رئيس هيئت مديره

3-  علي عسگري – خزانه دار و عضو هیئت مدیره                                3-    علي عسگري- خزانه دار و عضو هيئت مديره

4- اکبر گوهری-عضو هیئت مدیره                                                      4-   شهرام پورزارع-عضو هيئت مديره

5- علي حسن زاده -عضو هیئت مدیره                                                    5- محمدرضا میثمی فرد-عضو هیئت مدیره

6- بهزاد معمارزاده-عضو هیئت مدیره                                                  6- بهرامعلی منصوبی – عضو هیئت مدیره

7-امیرحسین شهركي – عضو هیئت مدیره                                              7-    مسعود شهركي – عضو هیئت مدیره

–  علیرضا شهرکی ـ عضو علي البدل                                                -علی حسن زاده-عضو علی البدل

– –شهرام پور زارع – عضو علي البدل                                                –    امیرحسین شهرکی-عضو علی البدل                                             –                                                                           – سیدرضا مرتضوی- بازرس

اکبر گوهری-بازرس علی البدل

-ملك حسين آقاطاهر  – بازرس  اصلی                                                         –  عليرضا رسولي – دبير

– امیر قلی پور – بازرس اصلی

-مجید شجاعی-بازرس علی البدل

–  عليرضا رسولي – دبير

 

اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارخانجات آردسازی و سیلوداران استان البرز

 • ملک حسین آقا طاهر – رییس هیات مدیره
 • شهرام پور زارع – نایب رییس
 • علی عسکری – خزانه دار
 • بهزاد معمازاده – عضو اصلی هیات مدیره
 • علی حسن زاده – عضو اصلی هیات مدیره
 • محمدرضا میثمی فرد – عضو اصلی هیات مدیره
 • امیر قلی پور – عضو اصلی هیات مدیره
 • هوشیار اکبری – عضو اصلی هیات مدیره
 • مسعود شهرکی – عضو اصلی هیات مدیره
 • محمدحسین نصیریانی – بازرس اصلی
 • علیرضا رسولی – بازس علی البدل
 • زهرا عبادی- دبیر