خرید  تضمینی گندم

سهرابی بیشترین میزان خرید تضمینی گندم را به‌ترتیب مربوط به استان‌های خوزستان با یک‌میلیون و ۶۲۰‌هزار تن، گلستان ۱.۰۴۸هزار تن، فارس ۷۲۵‌هزار تن، کرمانشاه ۴۳۲‌هزار تن، خراسان‌رضوی ۳۷۵‌هزار‌تن و ایلام با ۳۳۲‌هزار‌تن عنوان کرد. وی با بیان اینکه میزان خرید تضمینی سال‌گذشته در همین تاریخ ۵میلیون و ۷۴۱‌هزار‌ تن بوده‌است، گفت: این میزان خرید در سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته ۵۶۲‌هزار‌تن معادل ۱۰‌درصد رشد نشان می‌دهد. مجری طرح گندم و برنج وزارت جهادکشاورزی افزود: میزان خرید مشابه در سال‌۱۴۰۱ نیز به میزان ۴میلیون و ۴۵۹‌هزار‌تن و میزان افزایش خرید معادل یک‌میلیون و ۸۴۴‌هزار‌ تن بوده که معادل ۴۱‌درصد رشد داشته‌است. سهرابی اظهار کرد: میزان خرید مشابه در سال‌زراعی ۱۴۰۰ به میزان ۳میلیون‌  و ۴۲۲‌هزار تن و میزان افزایش ۲میلیون و ۸۸۰‌هزار ‌تن بوده که رشد ۸۴‌درصدی را نشان می‌دهد.