به همت تلاش‌های ارزنده به‌نژادگران برنامه ملی گندم رقم گندم نان راج ثبت و نامگذاری شد

به همت تلاش‌های ارزنده به‌نژادگران برنامه ملی گندم
رقم گندم نان راج ثبت و نامگذاری شد

به همت تلاش‌های ارزنده به‌نژادگران برنامه ملی گندم از جمله محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌‌آباد رقم گندم نان راج ثبت و نامگذاری شد

معرفی لاین گندم 3-95-S به نام راج، با ویژگی‌های عملکرد دانه بالا، پایداری عملکرد و مقاومت قابل‌قبول به بیماری زنگ زرد و قهوه‌ای با مشارکت محققان مرکز تحقیقات صفی‌آباد دزفول صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد دزفول لاین گندم نان آبی 3-95-S با ویژگی‌های عملکرد دانه بالا، پایداری عملکرد و مقاومت قابل قبول به بیماری زنگ زرد و قهوه‌ای به نام راج نامگذاری شده است و مناسب کاشت در اقلیم گرم و خشک جنوب کشور می باشد.

با توجه به تنوع بخشی به ارقام اقلیم گرم و خشک جنوب کشور شرایط خاص حادث شده از نظر اقلیمی در مناطق تحت پوشش این اقلیم ضرورت توسعه ارقام با دامنه رسیدگی متنوع‌تر مقاومت بیشتر ارقام به نژادهای فیزیولوژیک جدید بیماری‌های گیاهی شایع در مناطق حوزه اقلیم گرم و خشک جنوب و ضرورت افزایش میزان بهره‌وری آب به واسطه کاهش منابع آبی موجود افزایش یافته است.

رقم جدید حاصل برنامه به‌نژادی ملی ایران ویژه مناطق گرم و خشک جنوب کشور بوده که از مرحله دو رگ‌گیری تا لاین خالص را در کرج و مراحل ارزیابی‌های مقدماتی، پیشرفته و یکنواخت را در قالب برنامه فوق در ایستگاه‌های تابعه اقلیم گرم و خشک جنوب کشور پشت سر گذرانده است.

پیش بینی می‌گردد که سطح پوشش رقم جدید راج، در طی 7 سال به 20 هزار برسد.

شایان ذکر است در نام‌گذاری گندم نان آبی راج اعضای هیأت علمی و محققان مرکز تحقیقات صفی‌آباد دزفول سیدمحمود طبیب غفاری؛ رئیس مرکز تحقیقات صفی‌آباد و منصور معیری؛ رئیس بخش تحقیقات فنی مهندسی این مرکز و همچنین محمدرضا عارفی‌نژاد؛ و بهمن لطفیان؛ کارشناسان بخش تحقیقات فنی و مهندسی و عزیز اسماعیلی؛ تکنسین بخش زراعی باغی از مرکز تحقیقات صفی‌آباد مشارکت فعال و موثر داشته‌اند.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*