در ششمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

در ششمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟ششمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی کشور در اتاق ایران برگزار شد.دولت به دلیل حمایت از اقتصاد کمونیستی مقابل اتاق ایران ایستاده استدر ادامه محمد مرتضوی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه موضوع دولت با اتاق ایران شخص حسین سلاح ورزی نیست، ادامه داد: در واقع موضوع اختلاف ما با مدیرانی است که طرفدار تمرکز اقتصاد در دست افرادی هستند که فهم درستی از اقتصاد ندارند. متأسفانه منابع کشور در دست افرادی است که اقتصاد کمونیستی را ترویج می‌کنند.او تأکید کرد: بخش خصوصی معتقد است، اقتصاد ایران باید به اقتصاد جهانی وصل شود. اما عده‌ای اقتصاد متمرکز، سودجو و رانتی می‌خواهند که ثروت کشور را از بین می‌برد.مرتضوی افزود: حسین سلاح ورزی، قربانی تقابل این دو طرز فکر است. او نماینده طرز فکری است که به مدیران دولتی یادآوری می‌کند، از ابتدای انقلاب هر شرکتی را مصادره کرده‌اید، جز نابودی، دستاوردی نداشته‌اید. در واقع چون ما عیان می‌کنیم که چقدر بی‌لیاقت هستید، نمی‌توانید ما را تحمل کنید.او تأکید کرد: افراد حاضر در اتاق ایران، سربازان وفادار حکومت قانونی کشور هستند. همه ما در تولید ثروت و نیازهای کشور و نوکری ملت با هم متحدیم. کسانی که تلاش می‌کنند، حسین سلاح ورزی را کنار بزنند، بدانند اتاق ایران رئیس محور نیست. بلکه ثروت محور و فکر محور است و ما چه با حضور حسین سلاح ورزی و چه بدون حضور او، مخالف نابودی منابع کشور هستیم.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*