میزان تخلیه گندم طی ۸ ماهه سال‌۱۴۰۱ معادل ۳‌میلیون و ۸۵۲‌هزار و ۳۶۲‌تن بود که نسبت به تخلیه ۳‌میلیون و ۸۷۰‌هزار و ۶۲۱ تنی در مدت مشابه سال‌۱۴۰۰، وضعیت مشابهی را تجربه کرد.  میزان تخلیه جو تا ابتدای آذر سال‌جاری نیز معادل یک‌‌میلیون و ۴۷۱‌هزار و ۲۳۱‌تن بوده و میزان تخلیه این کالا در مدت مشابه سال‌گذشته، ۲‌میلیون و ۴۴۲‌هزار و ۶۷۶‌تن بوده‌است.  میزان تخلیه ذرت تا پایان آبان سال‌جاری معادل ۵‌میلیون و ۷۵۰‌هزار و ۵۳۲‌تن بوده و میزان تخلیه این کالا در مدت مشابه سال‌گذشته ۵‌میلیون و ۶۷۳‌هزار و ۹۵۷ بوده که حاکی از رشد یک‌‌درصدی است.  میزان تخلیه سویا طی ۸ ماهه سال‌۱۴۰۱ معادل ۲‌میلیون و ۴۰۷‌هزار و ۶۹‌تن و تخلیه سویا در مدت مشابه سال‌گذشته معادل ۳‌میلیون و ۵۵۹‌هزار و ۳۷۴‌تن بوده‌است.  میزان تخلیه برنج نیز تا ابتدای آذر سال‌جاری معادل ۱۷۰‌هزار و ۶۱۰‌تن بود و تخلیه برنج در مدت مشابه سال‌گذشته ‌برابر ۱۶۴‌هزار و ۵۰۳‌تن بوده‌است که رشد ۴‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال‌قبل نشان می‌دهد.  میزان تخلیه شکر در بنادر کشور تا پایان آبان ماه سال‌۱۴۰۱ به یک‌میلیون و ۸۵‌هزار و ۶۵۳‌تن رسیده و این درحالی است که در مدت مشابه سال‌گذشته ۸۵۳‌هزار و ۴۴۶‌تن شکر تخلیه شده بود که حاکی از رشد ۲۷‌درصدی نسبت به مدت سال‌گذشته است.  همچنین میزان تخلیه روغن در بنادر کشور طی هشت ماهه سال‌۱۴۰۱ معادل ۸۶۳‌هزار و ۷۳۲‌تن بوده و در مدت مشابه سال‌۱۴۰۰ معادل یک‌‌میلیون و ۳۳۰‌هزار و ۵۷۴‌تن روغن تخلیه شده بود.