اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران                                                  اعضاء هیئت مدیره انجمن  آردسازان ایران

1-سيد محمد رضا مرتضوي – رئیس هیئت مدیره                                1-   سيد محمدرضا مرتضوي-رئيس هيئت مدير

2-بهرامعلی منصوبی – نایب رئیس هیئت مدیره                                      2-   بهزاد معمارزاده-نايب رئيس هيئت مديره

3-  علي عسگري – خزانه دار و عضو هیئت مدیره                                3-    علي عسگري- خزانه دار و عضو هيئت مديره

4- اکبر گوهری-عضو هیئت مدیره                                                      4-   امیر امینی- منشي و عضو هيئت مديره

5- علي حسن زاده -عضو هیئت مدیره                                                    5- محمدرضا میثمی فرد-عضو هیئت مدیره

6- بهزاد معمارزاده-عضو هیئت مدیره                                                  6- بهرام منصوبی – عضو هیئت مدیره

7-حسين شهركي – عضو هیئت مدیره                                              7-    حسين شهركي – عضو هیئت مدیره

–  داريوش رهبر ـ عضو علي البدل                                                  – غلامحسین حاجی آقازاده-عضو علی البدل

– محمد حسين نصيرياني – عضو علي البدل                                       –    علی نعمت بخش-عضو علی البدل

– محمد آقا طاهر – عضو علي البدل                                                     – سیدرضا مرتضوی- بازرس

-ملك حسين آقاطاهر  – بازرس                                                           –  عليرضا رسولي – دبير

– عليرضا شهركي – بازرس

–  عليرضا رسولي – دبير

 

اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارخانجات آردسازی و سیلوداران استان البرز

1- ملک حسین آقاطاهر- رئیس هیئت مدیره

2-امیر امینی – نایب رئیس هیئت مدیره

3- محمدرضا صادقیان -خزانه دار و عضو هیئت مدیره

4- علی عسگری – عضو هیئت مدیره

5- هوشیار اکبری – عضو هیئت مدیره

6- علی حسن زاده عضو هیئت مدیره

7- علیرضا شهرکی – عضو هیئت مدیره

8- غلامرضا مظاهری- دبیر