اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران                                                            اعضاء هیئت مدیره انجمن  آردسازان ایران

1-       سيد محمد رضا مرتضوي – رئیس هیئت مدیره                                              1-   سيد محمدرضا مرتضوي-رئيس هيئت مديره

2-       بهرام منصوبی – نایب رئیس هیئت مدیره                                                      2-   بهزاد معمارزاده-نايب رئيس هيئت مديره

3-       علي عسگري – خزانه دار و عضو هیئت مدیره                                              3-    علي عسگري- خزانه دار و عضو هيئت مديره

4-          اکبر گوهری-عضو هیئت مدیره                                                                 4-    فرشاد معماريان- منشي و عضو هيئت مديره

5-       علي حسن زاده -عضو هیئت مدیره                                                             5-    بهرام منصوبی – عضو هیئت مدیره

6-       بهزاد معمارزاده-عضو هیئت مدیره                                                                  6-    عليرضا رسولي ـ دبير انجمن

7-       حسين شهركي – عضو هیئت مدیره

8-       داريوش رهبر ـ عضو علي البدل

9-        محمد حسين نصيرياني – عضو علي البدل

10-       عليرضا رسولي – دبير

 

1-   ملك حسين آقاطاهر  – بازرس

2-  عليرضا شهركي – بازرس

3- محمد آقا طاهر – عضو علي البدل

 

اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارخانجات آردسازی و سیلوداران استان البرز

1- ملک حسین آقاطاهر- رئیس هیئت مدیره

2-امیر امینی – نایب رئیس هیئت مدیره

3- محمدرضا صادقیان -خزانه دار و عضو هیئت مدیره

4- سیدمحمدرضا مرتضوی- دبیر

5- علی عسگری – عضو هیئت مدیره

6- هوشیار اکبری – عضو هیئت مدیره

7- علی حسن زاده عضو هیئت مدیره

8- علیرضا شهرکی – عضو هیئت مدیره